Minister De Jager (Financiën) is met de opmerkingen van MKB-Nederland en VNO-NCW over de Werkkostenregeling aan de slag gegaan. Bedrijven kunnen nu ook kiezen om 19 cent per kilometer te vergoeden, in plaats van de werkelijke kosten voor het openbaar vervoerkaartje. Ook het criterium dat sprake is van werkkleding als het een logo van 70 cm2 heeft blijft bestaan. De kosten voor vakliteratuur en verplichte lidmaatschappen van beroepsorganisaties zullen gericht vrijgesteld worden. Met name dit laatste voorkomt een grote lastenverzwaring voor de zakelijke dienstverlening. De ‘vrije ruimte’ van 1,4% blijft gewoon bestaan en deze moet per bedrijf berekend worden (niet per werknemer!).

Per 1 januari 2010 verdwijnen 76 van de 92 beleidsregels voor arbeidsomstandigheden. Uit een analyse van de arbobeleidsregels blijkt dat de sectorale invulling via arbocatalogi en risico inventarisaties en evaluaties (rie’s) zo succesvol is, dat regels voor een groot deel overbodig zijn. MKB-Nederland is blij met deze grote deregulering. ‘De andere middelen geven veel meer ruimte voor maatwerk om aan het wettelijke beschermingsniveau van werknemers te voldoen.’ Lees meer...

Als we het banenverlies van de economische crisis (geschat op enkele honderdduizenden) willen goedmaken, zijn sterke loonstijgingen het verkeerde medicijn. Hiermee reageren werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW op de uitspraken van FNV-voorzitter Van der Kolk in zijn weblog. De bonden kiezen hier opnieuw voor loon boven werk.

Looneisen behoren tot het standaardrepertoire van vakbonden zodra de bladeren beginnen te vallen. De bonden verwachten dat fors hogere lonen het vertrouwen van de burger zullen bevorderen, die dan weer geld gaat uitgeven.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van menig dat het structureel gezond maken van de economie en bedrijven tot een beter klimaat voor banengroei leidt. Dat is de beste remedie om het vertrouwen van mensen te vergroten. Werkloosheid en banenverlies, daar zit niemand op te wachten.

Uitbreiding van het zwangerschapsverlof met 2 weken kost €117 mln. extra, met 4 weken zelfs €322 mln. Dat blijkt uit het onderzoek dat minister Donner van Sociale Zaken heeft laten uitvoeren naar de kosten en baten van een langer zwangerschapsverlof. Deze kosten worden vooral gedragen door werkgevers. Langer verlof heeft slechts beperkte effecten op het ziekteverzuim en de gezondheid van moeder en kind. Het Europees Parlement zal dit najaar over een verlenging van het zwangerschapsverlof stemmen. Nederland is hiertegen. Minister Donner ziet meer in een flexibeler ouderschapsverlof en betere mogelijkheden om werk en privéleven goed te combineren.
Het beperken van het opsparen van de wettelijke vakantiedagen door werknemers, moet volgens de werkgeversorganisaties kostenneutraal zijn. Daarmee reageren MKB-Nederland en VNO-NCW op het besluit van de ministerraad om de verjaringstermijn voor vakantiedagen te beperken. Het niet opnemen van vakanties heeft volgens het ministerie van Sociale Zaken verband met ziektes bij werknemers. Lees meer...
Een werkgever die eenzijdig een regeling voor het toekennen van extra verlofdagen voor oudere werknemers heeft afgeschaft, is door het Gerechtshof in Arnhem in het gelijk gesteld. Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van seniorenregelingen.
Nadat het bedrijf alle regelingen voor extra vrije dagen op grond van leeftijd of lengte van het dienstverband ineens van tafel veegde, stapten de werknemers naar de rechter. Zij voerden aan dat de werkgever met het afschaffen van de seniorenregelingen de arbeidsovereenkomst zonder goede grond eenzijdig wijzigt. De extra vrije dagen voor oudere werknemers maakt volgens hen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat een objectieve rechtvaardiging zou zijn voor het onderscheid naar leeftijd.
Het Arnhemse Hof wijst dit argumenten echter af.  De rechter wijst erop dat de seniorenregelingen geen aantoonbaar deel van uitmaken van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, want de regeling over de extra verlofdagen is in een ander cluster van de cao opgenomen dan waarin leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen. Bovendien, zo stelt de rechter, mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen; ‘omdat de arbeidsovereenkomst niet alleen wordt beheerst door overeengekomen arbeidsvoorwaarden, maar ook deel uitmaakt van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen; 
Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van het toekennen extra verlofdagen aan oudere werknemers. Tegenstanders zeggen dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zij krijgen nu bijval van het Arnhemse Hof.
Het poldermodel komt onder druk te staan door 'organizen', een nieuwe tactiek van de vakbonden. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat constructief overleg op centraal niveau hierdoor ernstig wordt belemmerd. Want in plaats van een beter contact met de achterban lijkt de tactiek vooral te worden gebruikt voor 'guerrilla-acties' van kleine, radicale groepen die veel aandacht trekken en druk zetten op de vakcentrale zelf.  Lees meer.....

Nieuws van avistra via Twitter