Ook binnen het ontslagrecht zal met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 een omvangrijke verandering plaatsvinden. In navolgende kunt u lezen wat deze veranderingen concreet gaan betekenen.

Huidige situatie
Het huidig ontslagrecht kent de mogelijkheid voor de werkgever om bij eenzelfde ontslaggrond te kiezen of hij een werknemer ontslaat via de kantonrechter of via het UWV. Dat maakt het stelsel volgens het kabinet niet alleen complex, maar leidt ook tot ongelijke behandeling in soortgelijke gevallen. In de praktijk blijkt dat werknemers met een zwakkere arbeidspositie vaker worden ontslagen via de goedkopere UWV-route en daardoor minder vaak een ontslagvergoeding krijgen.

Een tweede tekortkoming betreft volgens het kabinet de leeftijdsafhankelijkheid van ontslagvergoedingen. Werkgevers zijn daardoor soms terughoudend een nieuwe (oudere) werknemer in dienst te nemen. Tevens voert het kabinet aan dat de ontslagkosten voor werkgevers hoog zijn, de procedures in sommige gevallen te lang en worden de huidige ontslagvergoedingen onvoldoende productief ingezet voor het vinden van nieuw werk.


Ontslagrecht per 1 juli 2015
Het uitgangspunt is en blijft een ontslag dat gebaseerd dient te zijn op een redelijke grond, waarbij de ontslaggronden ongewijzigd blijven. De Wet Werk en Zekerheid maakt echter een eind aan de mogelijkheid tot willekeur van het huidige duale recht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid gaan voortaan via het UWV, ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Het uitgangspunt in de behandeling via het UWV zal een termijn van vier weken worden, de behandeling van het verzoekschrift bij de kantonrechter zal binnen vier weken na indiening aanvangen.

Daarbij krijgt in beginsel iedereen met een dienstverband dat ten minste twee jaar heeft bestaan recht op een transitievergoeding, die onafhankelijk is van de leeftijd van de werknemer en die ingezet kan worden voor van-werk-naar-werk trajecten.

Ter illustratie is onderstaand een vereenvoudigde weergave van het oude naar het nieuwe ontslagrecht afgebeeld: