Minister Kamp van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geantwoord dat hij geen heil ziet in het voorstel van de SP om de loondoorbetalingplicht voor kleine werkgevers te verkorten. Zodra de kleine werkgever een kortere loondoorbetalingsverplichting zou hebben, zou de prikkel verdwijnen, aldus Kamp. Ook vindt de minister dat kleine werkgevers zich kunnen herverzekeren tegen loonkosten bij ziekte. Hij heeft aangekondigd te willen laten uitzoeken of voor kleine werkgevers alle WGA-lasten op sectoraal niveau kunnen worden gedifferentieerd.

De Europese Commissie gaat onderzoeken of de plannen van minister Kamp - om het in dienst nemen van Roemenen en Bulgaren te beperken –stroken met Europese regelgeving. Kamp wil dat de werkzaamheden die nu door Bulgaren en Roemenen worden uitgevoerd door werkloze Nederlanders of werknemers uit andere Europese lidstaten worden gedaan. Seizoensarbeiders uit deze landen zouden daarom vanaf 1 juli alleen nog bij hoge uitzondering in aanmerking kunnen komen voor een werkvergunning in ons land. 'Maar bedrijven komen hierdoor in de knel bij hun personeelsvoorziening’, schreven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland al eerder in een brief aan de minister. Ook hebben de werkgeversorganisaties in het Europees Economisch en Sociaal Comité bij eurocommissaris voor Werkgelegenheid Andor erop aangedrongen snel met een standpunt te komen. De maatregel van Kamp is volgens de organisaties in strijd met de toetredingsverdragen van Bulgarije en Roemenië, waar in staat dat werkvergunningen alleen zijn toegestaan als de nationale arbeidsmarkt ernstig verstoord is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn.

De uniformering van het loonbegrip, om loonstrookjes te versimpelen en een einde te maken aan verschillende loonbegrippen, wordt uitgesteld tot 1 januari 2013. MKB-Nederland ziet het positief in: ‘zo is er meer tijd voor staatssecretaris Weekers om zich te herbezinnen op de inhoud van de onduidelijke voorstellen’. Het uniformeren blijkt een ingewikkeld en ondoorzichtig proces. Zo wil Weekers de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet vervangen door een werkgeverspremie. De werkgeversorganisaties zijn het er niet mee eens dat de verantwoordelijkheid om de premie te betalen hierdoor bij de werkgever komt te liggen. Omdat over de werkgeverspremie geen loonbelasting kan worden geheven, loopt de schatkist € 6,7 mld. mis. De 25 maatregelen die Weekers heeft aangekondigd ter compensatie zijn onvoldoende uitgewerkt en maken niet duidelijk wat de compenserende maatregelen voor de koopkracht van burgers betekenen. De werkgeversorganisaties stellen een alternatieve regel voor waarbij het brutoloon met de inkomensafhankelijke premie Zvw verhoogd wordt. Herstelmaatregelen zijn dan niet nodig.

De vakbonden hebben MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) een ultimatum gesteld voor een cao-akkoord. Gaan de werkgevers niet in op de cao-inzet van de bonden, dan volgen er acties. Volgens de werkgevers valt er over loonsverhoging te praten, maar dan moeten werknemers water bij de wijn doen op andere gebieden. Lees meer...

Doordat werknemers gemiddeld 18,5 vakantiedagen opsparen (cijfers van 31 december 2010) potten zij €15 mld. op. Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN, deze week gepubliceerd in hun tijdschrift ‘Werkgeven’. De AWVN wil deze dagen bespreekbaar maken in het cao-overleg. De vereniging is van mening dat werknemers erg veel vakantiedagen krijgen in vergelijking met andere landen.
Ook het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Zij pleit ervoor dat vakantiedagen maximaal 1,5 jaar mogen blijven staan in plaats van de huidige 5 jaar. Een wetvoorstel hierover is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. MKB-Nederland wil dat deze wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd zodat werkgevers de tijd hebben zich op de nieuwe regel voor te bereiden. Lees het hele artikel....

Als een werkgever 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dat voortaan melden bij de vakbonden, ook als het dienstverband stopt met wederzijds goedvinden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Kamp de Wet melding collectief ontslag uit te breiden.

Lees meer...

Afgelopen weekend heeft Petra de Bruijn succesvol de training NLP gevolgd. Deze driedaagse workshop is een snelle, compacte en concrete training, waarin je doelgerichter en effectiever leert communiceren aan de hand van de basismodellen van Neuro- Liguistisch Programmeren (NLP). Centraal in deze dagen staan de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap en communicatie met jezelf en anderen.

Nieuws van avistra via Twitter